Saturday, 18 February 2012

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABBagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil
Bidang
Input
Kaedah
1.
Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling
1.
Akademik
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Konsultasi
2.
Kerjaya
3.
Psikososial
4.
Keluarga
5.
Peribadi
6.
Kes Disiplin
7.
Dadah
8.
HIV/ AIDS
9.
Krisis
2.
Pengurusan dan
Pentadbiran
1.
Maklumat Kerjaya
Sistem Fail
Paparan
Sebaran
Brosur / Pamplet
Poster
Buku
Buku Skrap 
Perkongsian
2.
Maklumat Pendidikan dan Latihan
3.
Maklumat Dadah
4.
Maklumat HIV/ Aids
5.
Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan
6.
Rancangan Tahunan
7.
Kertas Kerja Program
8.
Buku Rekod Perkhidmatan
9.
Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
10.
Jadual Waktu Perkhidmatan
11.
Maklumat Murid
12.
Laporan Program
13.
Keceriaan Bilik Kaunseling
14.
Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
15.
Laporan dan Rekod Sesi
16.
Penilaian Program
17.
Rekod dan Laporan Kewangan
Bil
Bidang
Input
Kaedah
3.
Akademik
1.
Pemilihan mata pelajaran elektif
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Bengkel
Seminar
Kem/Perkhemahan
Tayangan Video
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)
Taklimat
Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
 Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer
2.
Kemahiran Belajar
a.
Membaca
b.
Mencatat/ mengambil nota
c.
Pengurusan masa
d.
Pengurusan diri
e.
Mendengar
f.
Mengingat
g.
Mengulangkaji
h.
Menjawab  soalan peperiksaan
i.
Menghadapi peperiksaan
3.
Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.
4.
Kerjaya
1.
Inventori Minat
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Lawatan
Ceramah
Forum
Seminar
Tayangan video
Pertandingan-pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
-               - Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya
2.
Inventori Personaliti
3.
Inventori Nilai
4.
Pemilihan Mata Pelajaran Elektif
5.
Pengumpulan Maklumat Kerjaya
6.
Pendedahan kerjaya
Peluang latihan kerjaya
7.
Penyebaran Maklumat
5.
Psikososial & Kesejahteraan Mental
1.
2.
3.
Ujian Personaliti
Senarai semak masalah
Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)
Bimbingan Kerjaya
merentasi Kurikulum
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu
Forum
Kursus
Bengkel/Seminar
Kem Bina Insan/ Diri             
Kolokium
Lawatan
Tayangan video
Kaunseling Keluarga
PRS
Latihan Dalam Kumpulan
Aktiviti Simulasi Kumpulan
Perkhemahan Ibadah
Ceramah
4.
Kemahiran Komunikasi
5.
Kemahiran Asertif/Tegas diri
6.
Penyaringan maklumat
7.
Pengurusan Tekanan
8.
Kemahiran Rohani
9.
Kemahiran Membuat Keputusan
10.
Kemahiran Pengawalan Diri
11.
Kemahiran Aplikasi
12.
Kemahiran Sintesis

Bil
Bidang
Input
Kaedah


13.
Kemahiran Analisis Kritikal

14.
Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem
15.
Perkembangan Keremajaan
16.
Konsep Kendiri
17.
Pengendalian Kendiri
18.
Program Orientasi
6.
Keibubapaan
1.
Komunikasi
Ceramah
Seminar
Forum
Bengkel
Perkhemahan keluarga/
Hari Keluarga
Lawatan ke rumah
Khidmat Konsultasi
Kursus Kemahiran
Keibubapaan
Konferens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Perkembangan individu
3.
Isu-isu Kekeluargaan

3.1
Kepimpinan
3.2
Perkembangan remaja masa kini dan akan datang
3.3
Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.
7.
Pembangunan
Diri
1.
Kemahiran Komunikasi
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
Latihan Dalam Kumpulan
Lawatan ke rumah
Ceramah
Bengkel
Praktikum PRS
2.
Kemahiran Penyelesaian Masalah
3.
Kepimpinan
4.
Kemahiran Tegas Diri
5.
Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS)
6.
Kemahiran Sosial
7.
Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas
8.
Pengurusan Diri
8.
Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS
1.
Kemahiran Asertif
Ceramah
Seminar/Bengkel
Pertandingan Esei
Pertandingan Poster
Pertandingan Pidato
Pertandingan Boria
Pertandingan Nasyid
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok
2.
Kemahiran Sosial
3.
Perkembangan Seksual
4.
Sikap Benci kepada dadah
5.
Kemahiran Menghindar
Jangkitan HIV/ AIDS
6.
Pendidikan KekeluargaanSENARAI TUGAS GURU KAUNSELING MASA


4.1.1          Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan        Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
4.1.2          Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling      sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.
4.1.3          Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.
4.1.4          Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.
4.1.5          Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum.
4.1.6          Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika.
4.1.7.        Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid.
4.1.8          Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan  aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.
4.1.9          Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok,       alkohol dan HIV/AIDS.
4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang
melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar
negara.
4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan    kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.
4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.
4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .
4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan  Bimbingan dan Kaunseling.
4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman  dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.
4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.
4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan .
4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG.
4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.
4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.
4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.
4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.